Høgskulen i Volda

Nyhendebrev frå Høgskulen i Volda

Nyhendebrev frå rektor til tilsette og studentar ved Høgskulen i Volda.

Redaktør: Rektor Johann Roppen, johann.roppen@hivolda.no.

Arkiv med tidlegare nyhendebrev.

 

Regjeringa løyver kr 699.000 til studenttiltak i Volda

Studentsamskipnaden i Volda (Sivolda) har fått ei løyving på kr 699.000 frå regjeringa som støtte til å få i gang att studentmiljøet og aktivitetar til hausten. For Sivolda sin del kan det både vere aktuelt å gje støtte til Fadderveka, Studentsamfunnet (Rokken) og lag og organisasjonar.

Les meir
 

Erna Solberg besøkte Høgskulen i Volda - fekk sjå mediehuset

Statsminister Erna Solberg fekk mellom anna møte dyktige studentar og sjå det splitter nye mediehuset då ho som første sittande statsminister på 43 år besøkte Høgskulen i Volda søndag 20. juni. Studentaktive læringsformer og nytt innovasjonssenter sto også på programmet.

Les meir
 

Korona


Ingen nye smitta i Volda denne veka heller

Volda kommune skriv på sine nettsider at det heller ikkje denne veka har vorte påvist nye koronasmitta i Volda. Siste tilfelle var i mai. Det vert framleis meldt om einskilde smittetilfelle i andre kommunar i regionen. Volda kommune vaksinerer no folk som er i 50-åra.

 

Følg med på informasjon frå kommunen og Høgskulen i Volda

Alle tilsette og studentar blir oppmoda til å følgje med både på Høgskulen og Volda/Ørsta kommune sine nettsider der det er oppdatert informasjon om korona.
Koronainformasjon frå Volda kommune.

Koronainformasjon frå Høgskulen i Volda.
Koronainformasjon frå Ørsta kommune.

 

 

Styre og stell og høgskuleområdet:

God sommar! Siste nyhendebrev før ferien - og invitasjon til å seie di meining

Dette er siste nyhendebrev før sommarferien. Nyhendebrevet får ny bunad som eg håper fungerer. Alle mottakarar av nyhendebrevet vil også få ein eigen e-post med invitasjon til å svare på spørsmål om nyhendebrevet.

 

Beredskap i sommarferien

Direktør og rektor er tilgjengelege på mobil heile sommarferien om det skulle skje noko.

Eigedom held stengt i sommarferien
Eigedomsavdelinga (drift) har redusert kapasitet i sommarferien. Ta kontakt på e-post om det trengst. 

 

Sommarstenging og sommarope på Høgskulen og Studentsamskipnaden

Høgskulen i Volda vil stengt for besøkande frå 1. juli til og med 8. august. Tilsette har tilgang heile sommaren 2021, men må ha med nøkkelkort for å kome inn. Studentar har tilgang til Berte Kanutte-huset og biblioteket heile sommaren, men må også ha med nøkkelkort for å kome inn.  

Studentsørvis (Sentralbordet/Ekspedisjonen) helde ope heile sommaren klokka 08.00-15.00. Kontaktinformasjon for Høgskulen i Volda.

Biblioteket er "meirope" i heile ferien for tilsette og studentar som har nøkkelkort i tida 07.00-24.00. I tida 12. juli til 1. august er biblioteket i feriemodus og skranken er ikkje bemanna. I vekene før og veka etter ferien har biblioteket bemanna skranke kl 10-14. Les meir om sommaropningstider på biblioteket sine nettsider.
Bokhandelen Akademika har vanlig åpningstid ut juni, deretter stengt i heile juli og til og med 6. august. Frå 9. august har bokhandelen utvida opningstider: kl. 9-17 måndag til fredag. Les meir på nettsidene til bokhandelen.
Kantina i Berte Kanutte-huset har siste opningsdag før ferien fredag 18. juni. Kantina opnar igjen 4. august. Meir informasjon om kantina.
Studentsamskipnaden SiVolda held ope heile sommaren. Nettsidene til Sivolda.

 

Studium og studentliv:

Rekordmange utanlandske studentar på Avdeling for mediefag

Hausten 2021 er det heile 80 internasjonale studentar som har søkt på studietilbod på Avdeling for mediefag. Det er dei praktiske emna som er mest populære. I eit normalår brukar det å vere ca. 50 internasjonale mediestudentar på avdelinga.

 

 

Flybuss (1): Endeleg flybuss til/frå flyplassen -

Frå 23. august 2021 blir det mogleg å reise kollektivt til og frå Ørsta-Volda Lufthamn, Hovden. Det er lokalrutene med nr 338 og 340 som køyrer innom flyplassen til/frå Ørsta/Volda når det er bussavgangar som passar med rutetidene.

 

Flybuss (2): FRAM Svipp: Bruk app for å tinge flydrosje til busspris

Tidleg morgon, kveld og helg går det ikkje buss til og frå Hovden, men då kan du i staden tinge transport via FRAM Svipp. Du får då drosjetransport til busspris. Dette er ei ny teneste i Møre og Romsdal der transport til Hovden vert pilotprosjekt, passande nok. Det vil kome ein eigen FRAM Svipp app før 23. august. Du må tinge plass på førehand. Skal du til dømes reise med tidlegfly må du tinge innan kl. 22 kvelden før du skal reise, altså i praksis det same som gjeld for drosjene i dag.

 

Fag og forsking:

Synnøve Heggedal Moltudal disputerer 24. juni

Høgskulelektor Synnøve Heggedal Moltudal disputerer ved Universitetet i Bergen 24. juni. Tittelen på avhandlinga er: "Purposeful Actions in Leadership of Learning Processes: A Mixed methods study of classroom management in digital learning environments". Les meir om avhandlinga og få lenke til disputasen på nettsidene våre.

 

Høyr klimapodcast 40 i regi av Miljødirektoratet:

Klimaplanlegging med digital tvilling knytt til innovasjonsprosjektet SmartPLAN som Avdeling for samfunnsfag og historie er involvert i. Prosjektet har som mål å forenkle og forbedre kommunale planprosessar som heilt konkret skal gjere det lettare for beslutningstakarar og planleggarar i Ålesund kommune å gjere gode og kunnskapsbaserte vedtak basert på ny teknologi på vegne av innbyggarane, og som også skal bidra til å nå klima- og berekraftsmåla. Les meir på nettsidene til Miljødirektoratet.

 

Ny bok i serien Kyrkjefag profil: "De gamle stier"

Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag ved Høgskulen i Volda er ansvarlige for skriftserien Kyrkjefag profil. No har det kome ut ei ny bok i serien, og den fulle tittelen på boka er: "De gamle stier: Historien om Menigheten Samfundet, Det Almindelige Samfund og andre sterkttroende". Forfattar er Jonas Yassin Iversen, ved Høgskolen i Innlandet. Les meir om boka på nettsidene våre.

 

Nytt om tilsette - ledige stillingar:

 

Ny studiedirektør: Ann Kristin Emblem tek til 1. oktober

Ann Kristin Emblem (58) har teke i mot stillinga som studiedirektør ved Høgskulen i Volda og skal ta til 1. oktober. Emblem er i dag regionleiar ved Folkeuniversitetet i Midt-Norge, der ho har vore tilsett sidan 2010. I Folkeuniversitetet har ho blant anna hatt ansvaret for NOKUT-akkreditering og utvikling av høgre utdanning. Ho har tidlegare vore tilsett som fylkesskattesjef, advokat og likningssjef. Av utdanning har Emblem blant anna juridisk embetseksamen frå Universitet i Oslo og ein master i Kunnskapsleiing frå Handelshøgskolen i København.


Folkestad prodekan for utdanning på Avdeling for mediefag

Høgskulelektor Andrè Folkestad får funksjonen prodekan for utdanning på Avdeling for mediefag frå oktober 2021. Avdelinga har dei siste åra hatt professor Paul Bjerke som prodekan for forsking og han blir delvis pensjonist frå november 2021.

 

Avskjedstale til - og frå - Tor-Johan Ekeland

Avdeling for samfunnsfag og historie har hatt sommaravslutning, blant anna med årstale frå dekan Randi Bergem og avskilstale til Tor-Johan Ekeland frå Jan Inge Sørbø - og med takketale frå Ekeland. Les talane på rektorbloggen.

 

Ledige stillingar som jurist, på sosialfag - og fleire stipendiatstillingar

Høgskulen i Volda har lyst ut rekordmange stipendiatstillingar våren 2021. Det er framleis nokre stillingar der søknadsfristen ikkje er ute. Det gjeld blant anna stipendiatstillingar i Språk og litteratur og Norsk språkvitskap. I august er det søknadsfrist på stipendiatstillingar i Kunst- og handverksfag og Creative well-being (2 stillingar). Høgskulen har også lyst ut fagstillingar i juridiske fag og på sosialfag. Her er alle våre ledige stillingar.

 

Publiseringar:


Send gjerne tips!

Det er veldig kjekt å melde om nye publiseringar i nyhendebrevet, så send meg gjerne informasjon når du har lenke til ei bok, ein tidsskriftartikkel, ein kronikk eller anna du har fått publisert. Hugs også på å registrere publiseringane dine i Cristin.

 

Nye rapportar, studentoppgåver og andre arbeid
Arkivet "Bravo" er Høgskulen i Voldas nettstad for formidling av bachelor- og masteroppgåver, forskingsrapportar og andre arbeid. Arkivet er gratis tilgjengeleg for alle på nettsidene til biblioteket ved Høgskulen i Volda. Nye bidrag i Bravo finn du her.

 

Sjølvplukk: Gratis kunnskap å hente utanfor biblioteket

Ei rekkje notat og rapportar frå Høgskulens skriftseriar er tilgjengeleg som sjølvplukk. Du finn bøkene og hefta på eit bord utanfor det tidlegare hustrykkeriet, like ved inngang til biblioteket.

 

Rune J. Krumsvik om nettbrett og resultat i skulen

Professor II, Rune J. Krumsvik, AKF, har saman med tre andre forfattarar publisert artikkelen "Everyday Digital Schooling – implementing tablets in Norwegian primary school. Examining outcome measures in the second cohort" i tidsskriftet Frontiers in Education. Dei tre andre medforfattarane er E. Berrum, L. Jones og I.P. Gulbransen.

 

Spilling og Mork Rogne om handskrift og tastatur
Stipendiat Eivor Finset Spilling og førsteamanuensis Wenke Mork Rogne, begge AHL, har publisert artikkelen «Handwriting versus keyboarding: Does writing modality affect quality of narratives written by beginning writers?» i tidsskriftet Reading and Writing. Medforfattarar er Vibeke Rønneberg, Jens Roeser og Mark Torrance. Artikkelen er ein del av DigiHand-prosjektet, og undersøker tekstar skrivne for hand og med nettbrett av førsteklassingar.

 

Mange HVO-bidrag på Fjordkonferansen

Fjordkonferansen 2021 har vorte gjennomført i regi av Høgskolen i Molde. På nettsidene til Fjordkonferansen ligg program og tittel på innlegga. Fleire enn 10 HVO-tilsette har hatt ein eller fleire presentasjonar på konferansen:

Førsteamanuensis Torhild Høydalsvik og høgskulelektor Hilde Gry Leer-Salvesen, begge AHL: "Korleis sikre førstesemesterstudenten ein berekraftig overgang frå vidaregåande skule til profesjonsutdanninga?"

Førsteamanuensis Jan Håkon Vikane, AHL, førsteamanuensis Torhild Høydalsvik, AHL og Jenny Ullgren (Runde Miljøsenter): Spor av berekraft i vitensenter
Førstelektor Kristian Fuglseth, AMF, og førsteamanuensis Erik Fooladi, AHL: Økologisk berekraft formidla til barn og unge gjennom TV. Ei analyse av innhald, fokus og medierammer i NRK sitt nyheitsmagasin Supernytt

Høgskulektor Dag Roland, AMF: Barn og unges medieøkologi: Hvor henter barn og unge kunnskap fra?
Høgskulelektor Irene Hillestad, AMF: Ei undersøking av korleis to ulike teikneseriebøker formidlar og bidreg til refleksjon rundt temaet klimaendringar hjå 9-12 åringar
Høgskulelektor Jens Standal Groven og førstelektor Kristian Fuglseth, begge AMF: Målgruppeundersøkelse av politikarar sin kjennskap til folkehelselova
Førsteamanuensis Liv Ingrid Aske Håberg og høgskulelektor Kari Ryslett, begge AHL: Grøn berekraft som danningssubstans».

Høgskulelektor Kari Ryslett, AHL: Matomsyn i barnehagen i eit berekraftig folkehelseperspektiv.

 

 

Møte, seminar og andre aktivitetar:

 

Oversyn over møte og sakspapir til sentrale råd og utval ved HVO.

Vårsemesteret 2021:

16.-17.06.2021: Fjordkonferansen, Molde
24.6.2021: Disputas Synnøve Heggedal Moltudal, UiB (video)

 

Haustsemesteret 2021:

17.8.2021: Semestestart og semesteropning
30.8.-5.9.2021: The North West-konferansen (Ålesund)
9.9.2021: Styremøte

23.-26.9.2021: Animation Volda

24.8.2021: Forskingsutvalet
24.-28.09.2021: Forskingsdagane 2021

29.-30.09.2021: Karrieredagane 2021

30.9.-1.10.2021: 50-års jubileum for Avdeling for mediefag
6.10.2021: Utdanningsutvalet
7.10.2021: Forskingsutvalet
14.10.2021: Råd- og utvalsdag. Kurs for studentrepresentantar.

20.10.-21.10.2021: Styreseminar og styremøte

21.-22.10.2021: Jubileumsmarkering: Sosialfag 50 år
26.10.2021: Opningsmarkering Mediehuset - avduking av kunstverk (med atterhald)

3.-4.11.2021: Utdanningsdagane 2021
24.11.2021: Utdanningsutvalet
25.11.2021: Forskingsutvalet

9.12.2021: Styremøte
15.12.2021: Utdanningsutvalet

 

Vårsemesteret 2022:
9.2.2022: Internasjonal dag

16.2.2022: Utdanningsutvalet
17.2.2022: Forskingsutvalet
3.3.2022: Høgskulestyret

20.4.2022: Utdanningsutvalet
21.4.2022: Forskingsutvalet
5.5.2022: Høgskulestyret

1.6.2022: Utdanningsutvalet
2.6.2022: Forskingsutvalet
16.6.2022: Høgskulestyret

 


LEDIGE STILLINGAR VED HØGSKULEN I VOLDA

https://www.hivolda.no/stilling

 

REKTORBLOGGEN
24.6.2021: Sommaravslutning på ASH - avtakking av Tor-Johan Ekeland
Alle innlegga på rektorbloggen

 

HVO PÅ SOSIALE MEDIA MM.

Facebook

Instagram

Youtube

HVO-bloggar

Nynorsksenterets blogg.
Løpande oppdatering av straumproduksjonen i solcelleanlegget

Mediehuset - nytt om huset og bilde av bygginga

STUDENT- OG ØVINGSMEDIA:

Knaggen (portal for studentmedia)
Studentradioen
Radio Volda
Nærsynet

Nærnett